MAKLUMAT PROJEK / PROJECT INFO
Nama Projek / Project Name
Jenis Bangunan / Type of Property *
 
MAKLUMAT PEMOHON / COMPANY INFO
Nama Syarikat / Company Name *
   
No. Pendaftaran / Company Registration No * Alamat / Address*
Tarikh Pendaftaran / Registration Date Cth: 18-10-2000  
Tempat Syarikat Ditubuhkan / Company Established Place  
Jenis Perniagaan / Business Type Poskod / Poscode
Rujukan Bank / Bank Reference
No. Tel / Phone No. *
Bank Akaun / Bank Account
   
       
JENIS PERNIAGAAN / TYPE OF BUSINESS
Jenis Perniagaan / Type Of Business
   
PENGAKUAN / ACKNOWLEDGEMENT
* Dengan ini, saya mengesahkan bahawa kesemua data peribadi yang saya telah berikan adalah semuanya benar, terkini dan tepat. Sekiranya terdapat apa-apa perubahan pada mana-mana data peribadi saya, saya akan memaklumkan kepada PMINT dengan serta merta. / I hereby confirm that all the personal data I have provided is true, current and accurate. If there are any changes to any of my personal data, I will inform PMINT immediately.
   
DEKLARASI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI PELANGGAN / CUSTOMER'S PERSONAL DATA PROTECTION DECLATION
* Saya mengisytiharkan bahawa telah baca dan fahami serta bersetuju untuk tertakluk kepada Notis Perlindungan Data Peribadi PMINT dan saya menyatakan persetujuan dan memberi kuasa kepada PMINT; / I declare that I have read and understand and agree to be subject to PMINT's Personal Data Protection Notice and I express my consent and authorize PMINT;

* Untuk meminta dan memperolehi kesemua maklumat dan data peribadi dalam borang ini bagi tujuan memproses permohonan ini dan semua tujuan-tujuan lain yang diperlukan berkaitan dengan mana-mana produk, perkhidmatan yang ditawarkan oleh PMINT / To request and obtain all information and personal data in this form for the purpose of processing this application and all other necessary purposes related to any product, service offered by PMINT

* Untuk mendedahkan data peribadi saya dengan entiti-entiti lain dan pihak luar apabila dikehendaki bagi tujuan yang dinyatakan di dalamnya; dan/atau / To disclose my personal data with other entities and external parties when required for the purposes stated therein; and/or

* Untuk mengumpul dan memproses data sensitif peribadi saya untuk tujuan permohonan ini yang mana berkaitan. / To collect and process my personal sensitive data for the purpose of this application which is relevant.
   
NOTA : MAKLUMAT YANG BERTANDA* MESTI DIISI /
NOTE : information marked * must be filled
   

* Untuk paparan cetakan terbaik sila gunakan Google Chrome. Harap Maklum.