MAKLUMAT PROJEK / PROJECT INFO
Nama Projek / Project Name *
Jenis Bangunan / Type of Property*
 
MAKLUMAT SYARIKAT / COMPANY INFO
Nama Syarikat / Company Name *
Alamat Syarikat / Company's Address*
No. Tel / Phone No.*  
Emel Syarikat /Company's Email  
No. Pendaftaran Syarikat / Company Registration No.* Poskod / Poscode
Tempat Syarikat ditubuhkan / Company Established Place Tarikh Pendaftaran / Registration Date
Cth: 18-10-1983
Jenis Perniagaan /Business Type    
       
Jumlah Modal yang dibenarkan / Total Authorized Capital Jumlah Modal yang dibayar / Total Capital Paid
Rujukan Bank / Bank Reference    
     
PENDAPATAN BULANAN SYARIKAT / MONTHLY INCOME OF COMPANIES
Jumlah Pendapatan Kasa / Total Gross Income. *
RM
Pendapatan Bersih / Net Income*
RM
       
TEMPAT PERNIAGAAN SEKARANG / CURRENT BUSINESS PLACE
Alamat / Address    
  No.Tel / Phone No.
  Jenis Perniagaan Sekarang / Current Business Type
Poskod / Poscode    
       
Status Tempat Perniagaan Sekarang / Current Accomodation Status    
       
Jika Menyewa / If Rent      
Sewa Bulanan / Monthly Rent Lama Menyewa /Rent Duration
       
Jika Lain-Lain / If Others
       
TUJUAN PERMOHONAN / APPLICATION PURPOSE
Tujuan Permohonan / Application Purpose    
Jika Berniaga Sendiri / If Own Business    
Jenis Perniagaan / Business Type    
 
CARA BAYARAN / PAYMENT TYPE
Jenis / Payment Type
Jika Pinjaman / If Loan
Sumber Pinjaman /Loan Source    
 
PERMOHONAN TERDAHULU / APPLICATION BEFORE
Jika pemohon pernah memohon untuk membeli mana-mana bangunan kedai PMINT, nyatakan / If Applicant's Have Applied Any Properties Under PMINT Housing Plan Before, please State?
Nama Projek /Project Name Keputusan / Application Status
Tarikh permohonan /Application Date Cth: 18-10-1983    
       
PENGAKUAN / DECLARATION
* Saya mengaku bahawa segala butir-butir yang diberikan dalam borang ini adalah benar dan saya bertanggungjawab atas segalanya / I declare that to the best of my knowledge and belief the informations given is true and I am responsible for everything
* Saya juga besetuju pihak Perbadanan Memajukan Iktisad Negeri Terengganu menarik balik tawaran dan / atau pembelian rumah yang dipohon ini, jika sekiranya kelak didapati keterangan-keterangan yang diberi dalam borang ini tidak benar walaupun setelah tawaran atau pembelian rumah ini ditandatangani / I also understand it is an offence to give false or misleading information . If any information is found to be false, transaction is deem cancelled.
* Saya bersetuju kesemua wang pendaftaran bagi permohonan ini TIDAK dikembalikan kepada saya sekiranya saya MENOLAK tawaran membeli yang dikeluarkan kepada saya./ I agree the full registration fee will be forfeited ifi cancel the purchase of the property.
NOTA : MAKLUMAT YANG BERTANDA* MESTI DIISI /
NOTE : information marked * must be filled
   
* Maklumat peribadi individu yang diproses adalah dilindungi di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (Akta 709)
/ Personal information of individuals that is processed is protected under the Personal Data Protection Act 2010 (Act 709)