MAKLUMAT PROJEK / PROJECT INFO
Nama Projek *
Jenis Bangunan*
Kategori Pemohon*
 
MAKLUMAT PERIBADI / PERSONAL INFORMATION
Nama Penuh/Syarikat*
Alamat *
No. K/P Baru/ *
No. Daftar Syk
Cth: 831018115292
Tarikh Lahir
Hari / Bulan / Tahun (Cth: 18/10/1983)
Tempat Lahir*
Emel*
No Telefon*
No Tel Bimbit
Nama Pasangan
No. K/P Pasangan
Tarikh Lahir Pasangan
Hari / Bulan / Tahun (Cth: 18/10/1983)
Jumlah Tangungan
orang
       
PEKERJAAN / OCCUPATION
Pekerjaan/Jawatan
Pemohon*
Alamat Majikan*
Nama Majikan*
No Telefon
PENDAPATAN / INCOME
Pendapatan Pemohon*
RM
Pendapatan
Pasangan
RM
Lain-lain
Pendapatan
RM
Jumlah
Pendapatan
RM
       
CARA BAYARAN / PAYMENT TYPE
Jenis*
Sendiri Pinjaman Bank Pinjaman Kerajaan Majikan
 
PERAKUAN / DECLARATION
*Saya mengaku bahawa segala butir-butir yang diberikan dalam borang ini adalah benar dan saya bertanggungjawab atas segalanya
*Saya juga besetuju pihak Perbadanan Memajukan Iktisad Negeri Terengganu menarik balik tawaran dan / atau pembelian rumah yang dipohon ini, jika sekiranya kelak didapati keterangan-keterangan yang diberi dalam borang ini tidak benar walaupun setelah tawaran atau pembelian rumah ini ditandatangani
NOTA : MAKLUMAT YANG BERTANDA * MESTI DIISI